Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk voor Repelsteeltjes. In deze privacyverklaring geven we daarom heldere informatie welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en wat we met deze gegevens doen.

Stichting Repelsteeltjes, gevestigd te Zundert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De bescherming van persoonsgegevens geschiedt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Repelsteeltjes verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens worden door Repelsteeltjes verwerkt voor de volgende doelstellingen:

  • Administratieve doeleinden voor deelnemers en bezoekers;
  • Communicatie via de website;
  • Informatieverstrekking in de vorm van digitale nieuwsbrieven, e-mail en incidenteel verspreiding van een flyer of brochure via de post;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Repelsteeltjes de volgende persoonsgegevens van je vragen:

  • Voor- en achternaam
  • Leeftijd/geboortedatum (alleen bij inschrijven)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Verwerking persoonsgegevens website en social media

Repelsteeltjes heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Om te analyseren hoe vaak, door wie, en op welke manier onze social media kanalen (Facebook en Instagram) worden bezocht gebruiken wij het analysesysteem van Facebook en Instagram. De systemen registreren met behulp van het IP-adres gegevens zoals de internetbrowser, apparaat-type en woonplaats van de websitebezoekers en bezoekers van onze social media kanalen. Dit doen wij om onze social media kanalen te verbeteren en het aanbod beter af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers.

Indien je Repelsteeltjes ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die Repelsteeltjes over jou verzamelt via de website repelsteeltjes.nl. Hieronder valt ook de aanmelding voor de digitale nieuwsbrieven van Repelsteeltjes via MailChimp.

Op ons zakelijk Dropbox-account (alleen inzichtelijk voor bestuursleden van stichting Repelsteeltjes) staan gegevens van deelnemers (NAW, leeftijd, ed) en mogelijk (afhankelijk van het type voorstelling en wijze kaartverkoop) gastenlijsten met voor- en achternaam en e-mailadres. Deze worden opgeslagen om per voorstelling om de administratie bij te kunnen houden. Voor kaartverkoop maken we gebruik van het programma Eventbrite. Ook heeft dit als doel geïnteresseerden extra informatie toe te kunnen sturen en bijvoorbeeld uit te nodigen voor onze volgende voorstellingen.

Verwerking persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden gebruikt voor het versturen van digitale nieuwsbrieven. Hiervoor heeft de nieuwsbriefabonnee bij inschrijving toestemming gegeven. De persoonsgegevens die wij in Mailchimp verwerken zijn: voor- en achternaam en e-mailadres. Bij de e-mails die wij sturen worden gegevens opgeslagen in mailingsysteem Mailchimp. Mailchimp vertelt ons of je de e-mail hebt ontvangen, geopend, gelezen en op welke links je hebt geklikt. Dit doen wij om onze mailingen te verbeteren en het aanbod beter af te stemmen op voorkeuren van de ontvangers (MailChimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield). 

Film en fotografie

Om het aanbod van producties en eventuele andere activiteiten van Repelsteeltjes zichtbaar te maken, zetten we regelmatig film en fotografie in. Wanneer er portretten worden gemaakt, wordt altijd toestemming vooraf gevraagd, evenals voor het gebruiken van fotomateriaal van repetities en voorstellingen. Bij het filmen of fotograferen van de ‘Repels’ als groep is het niet altijd mogelijk om voor iedere foto specifiek toestemming te vragen. Wij gaan hier uiteraard wel zo zorgvuldig mogelijk mee om. Mocht je toch buiten jouw wil op een foto zijn afgebeeld, laat dit dan aan ons weten via info@repelsteeltjes.nl en dan zorgen wij er – indien mogelijk – voor dat de betreffende foto wordt verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Repelsteeltjes gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De data in de cookies die wij gebruiken zijn geanonimiseerd en kunnen niet herleidt worden naar jouw persoonlijke gegevens. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd (o.a. bij inschrijving). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@repelsteeltjes.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Repelsteeltjes neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid/vrijwilliger van Repelsteeltjes) tussen zit. Stichting Repelsteeltjes gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MailChimp, Eventbrite en Dropbox.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Repelsteeltjes bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Met uitzondering van de wettelijke grondslag voor het bewaren van persoonsgegevens, kun je Repelsteeltjes altijd verzoeken je gegevens te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@repelsteeltjes.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Repelsteeltjes verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens

Repelsteeltjes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons.

Geheimhouding

Repelsteeltjes is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen of hebben kunnen nemen. Repelsteeltjes verschaft enkel toegang tot de persoonsgegevens aan bestuursleden van de stichting en door haar ingeschakelde derden voor zover dit nodig is voor het verrichten van de werkzaamheden (bijvoorbeeld de namen van deelnemers aan het creatieve team bij een productie).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als nieuwsbriefabonnee kun je dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw Mailchimp-account. Onder al onze nieuwsbrieven staat hoe je je kunt afmelden voor onze nieuwsbrieven. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Repelsteeltjes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@repelsteeltjes.nl

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Repelsteeltjes wil jou er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website Autoriteit Persoonsgegevens.   

Wijzigingen privacy statement

Repelsteeltjes behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/of dit privacy statement aan te brengen. Deze wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om zelf het privacybeleid van Repelsteeltjes te bestuderen. Op dit privacy statement is het Nederlands recht van toepassing.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via info@repelsteeltjes.nl

Versie privacybeleid d.d. 1 mei 2019.